• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564

  10 ก.ย. 64 299
  สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564
  ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 มีนาคม 2566
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อซื่อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
  • เพื่อซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
  • เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
  วงเงิน
  • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
  ระยะเวลาผ่อน
  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาขอกู้ ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1
  อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2
  อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 4
  ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
  คุณสมบัติ
  • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
  • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  • ซื้อทรัพย์ NPA รอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะทรัพย์เกรด A+ ถึงเกรด B เท่านั้น
  เอกสารทางการเงินส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงินพนักงานประจำ
  • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  เอกสารทางการเงินผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์