• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลูกค้าอิออนยัวร์แคช เงินเดือนเพิ่ม อัพวงเงินง่ายๆ พร้อมรับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี วันนี้่ - 31 มี.ค. 64

  22 ก.พ. 64 856
  ลูกค้าอิออนยัวร์แคช เงินเดือนเพิ่ม อัพวงเงินง่ายๆ พร้อมรับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี วันนี้่ - 31 มี.ค. 64
  • ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564
  • สถานที่ : สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ("ผู้ถือบัตร") เท่านั้น
  • รับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี มูลค่า 100 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เมื่อผู้ถือบัตรทำการปรับปรุงข้อมูลรายได้ให้เป็นปัจจุบัน  (โดยบริษัทฯสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ และมีการทำรายการเบิกถอนเงินสด ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป  ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง  AEON THAI MOBILE Application หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลรายได้ให้เป็นปัจจุบัน โดยทำการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารแสดงข้อมูลรายได้ในปัจจุบันที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
   - กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เดือนล่าสุด พร้อมสำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา (กรณียื่นบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้าประกอบ)
   - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ : หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง), สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิก หรือปรับปรุงข้อมูลรายได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเริ่มรายการส่งเสริมการขายนี้ (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบโค้ดส่วนลดบิ๊กซี มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายได้ จากข้อมูลที่บริษัทฯ มีในระบบเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะดำเนินการส่งโค้ดส่วนลดบิ๊กซี ให้สมาชิกบัตร ผ่านทาง AEON THAI MOBILE Application  ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ จะทำการแจ้งการจัดส่งโค้ดส่วนลด ผ่านทาง กล่องข้อความแจ้งเตือน (Notification) ใน AEON THAI MOBILE Application และ/หรือ ทางข้อความ SMS ให้ลูกค้าทราบ
  • โค้ดส่วนลดบิ๊กซี เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • โค้ดส่วนลดบิ๊กซี สามารถใช้ได้ที่บิ๊กซีทุกสาขา ยกเว้น บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
  • เงื่อนไขการใช้ โค้ดส่วนลดบิ๊กซี และวันหมดอายุเป็นไปตามที่ บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) กำหนด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แคชเชียร์ของบิ๊กซี สาขาที่ใช้บริการ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
  • กรณีที่ไม่ได้รับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี หรือได้รับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ Call center ของบริษัทฯ เบอร์ติดต่อ 02-329-7788 ทั้งนี้ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2564) กรณีผู้ถือบัตรไม่ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์