• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • น้ำสะอาด กรองอากาศบริสุทธิ์ ผ่อนเบาๆ 0% นาน 24 เดือน สิทธิพิเศษจากบัตร Speedy Cash ไทยพาณิชย์

  10 ก.พ. 64 829
  น้ำสะอาด กรองอากาศบริสุทธิ์ ผ่อนเบาๆ 0% นาน 24 เดือน สิทธิพิเศษจากบัตร Speedy Cash ไทยพาณิชย์
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash ผ่อนเบาๆ 0% นาน 24 เดือน เครื่องกรองน้ำ กรองอากาศ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระค่าสินค้าที่ร่วมรายการที่ AMWAY SHOP ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 รับสิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจและสมาชิกใหม่แอมเวย์เท่านั้น รายละเอียดดังนี้
   1) ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการ 0% นานสูงสุด 24 เดือน โดยรับสิทธิดังนี้
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 4 เดือน,
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระ นาน 6 เดือน,
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 10 เดือน,
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 12 เดือน,
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 18 เดือน หรือ
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 24 เดือน
   2) รับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Speedy Cash ที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตร Speedy Cash (Statement) เมื่อมีการผ่อนชำระตั้งแต่ 10 งวดขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ดังนี้
   - ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท หรือ
   - ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
   - โดยรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานที่ให้บริการก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์