• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รวบหนี้บัตรรับปีใหม่ ด้วยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน

  5 ก.พ. 64 847
  รวบหนี้บัตรรับปีใหม่ ด้วยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน
  สินเชื่อบุคคล Speedy Loan...รวบหนี้บัตร รับปีใหม่ ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% เฉพาะเดือนที่ 1 - 12 สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ ที่โอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ ของสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ ของสถาบันการเงินอื่น ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 15 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติ Speedy Loan Balance Transfer
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer เท่านั้น ระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 15 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
  • เมื่อได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตามมูลค่าวงเงินกู้ที่กำหนด
  • ลูกค้าจะได้รับ Central Gift Voucher ตามวงเงินกู้ และจะได้รับภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งแก่ธนาคารไว้
  • ลูกค้าที่ได้รับ Central Gift Voucher ยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่ง และมีสถานะเป็นปกติ
  • จำกัดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 บัญชีเงินกู้ / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • ธนาคารและบริษัทมีขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
  • ระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 15 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์