• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรอิออน รับ STARBUCKS E-COUPON สูงสุดมูลค่า 300 บาท

  5 ส.ค. 63 1,232
  สมัครบัตรอิออน รับ STARBUCKS E-COUPON สูงสุดมูลค่า 300 บาท
  • ระยะเวลา : 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กคลูซีฟ)
  พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน หรือบัตรสมาชิกอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
  1. รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน
  2. รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิก ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอการ์ด, บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กคลูซีฟ)
  • เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักผ่าน AEON THAI MOBILE Application และ AEON Website ทั้งนี้ไม่รวมถึงการสมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์หน้าสาขา ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/บัตรหลัก สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/บัตรหลัก สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออน (ยกเว้น บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กคลูซีฟ) เมื่อได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับการอนุมัติบัตร
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้แก่ลูกค้า ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Starbucks e-Coupon โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ได้รับของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ของกำนัลหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับ ของกำนัลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ได้รับของกำนัลปฏิเสธการรับของกำนัล หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับ Starbucks e-Coupon จากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เฉพาะบัตรหลัก และไม่รวมถึงรายการใช้จ่าย การชำระค่าสินค้า/บริการทุกรายการในหมวดประกันภัย/ชีวิต เช่น กรมธรรม์ประกัน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านตัวแทนรับชำระออนไลน์ (MCC Code 5960, 6300, 9223), สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัล ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของกำนัล
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
  • วันหมดอายุ และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่บริษัทผู้ออก e-Coupon กำหนด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • Starbucks e-Coupon ไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่น หรือบริการอื่นได้
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์