• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เบิกเงินสด ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ลุ้นสร้อยคอทองคำ กับ อิออน Your Cash วันนี้ - 31 ส.ค. 63

  21 ก.ค. 63 1,352
  เบิกเงินสด ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ลุ้นสร้อยคอทองคำ กับ อิออน Your Cash วันนี้ - 31 ส.ค. 63
  เบิกเงินสด ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ลุ้นสร้อยคอทองคำกับอิออนยัวร์แคช
  • ระยะเวลา : 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • สถานที่ : ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2563
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ("บัตรสมาชิกฯ") ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ณ ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ เท่านั้น
  • รายละเอียดของรางวัล : รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อ สลิปเอทีเอ็ม ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2563
   - รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รางวัลละ 26,520 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 132,600 บาท
   - รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 0.25 บาท (1 สลึง) รางวัลละ 6,780 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 101,700 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล มูลค่า 234,300 บาท
  • บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทาง www.aeon.co.th
  • ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดแต่ละรางวัลเพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลจะถูกคำนวณตามราคาตลาด ณ เดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัล
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพ เสียง ข้อมูลหรือสื่อใดๆ ของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ข้อมูล สื่อใดๆ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัลและสิทธิประโยชน์และยกเว้นการมอบของกำนัลและสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีหากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัลและสิทธิประโยชน์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง www.aeon.co.th  และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • รายการชิงโชคได้รับอนุญาตจากสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร เลขที่ 732/2563
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์