• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน) เกียรตินาคิน

  13 ก.ค. 63 4,712
  สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการใช้เงินในยามฉุกเฉิน โดยนำรถยนต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาใช้ในการขอสินเชื่อ (เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระ) และผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้งานรถยนต์ได้ตามปกติ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบลดต้นลดดอก โดยใช้การโอนทะเบียนล่วงหน้าในรถยนต์ดังกล่าวให้กับธนาคาร และธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์คืนผู้ขอสินเชื่อเมื่อชำระค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  สินเชื่อรถกู้เงินด่วน (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน) รับเงินไว โปะได้ ไม่เสีย VAT
  • รู้ผลอนุมัติไว
  • หลังอนุมัติ ส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ รับเงินเลย
  • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • ไม่เสีย VAT
  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
  คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
  • เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
  • อายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
  • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ
  เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (3 ชุด ถ้ามี)
  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด
  เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ/เกษตรกร
  • สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 3 ชุด ถ้ามี)
  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
  • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ - รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์