• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปเฟอร์ฯ แบบเบาใจ ใช้บัตรกดเงินสด Speedy Cash ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน

  30 มิ.ย. 63 912
  ช้อปเฟอร์ฯ แบบเบาใจ ใช้บัตรกดเงินสด Speedy Cash ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash...ช้อปเฟอร์ฯ แบบเบาใจ ใช้บัตรผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน ที่ SB Furniture ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63
  เครดิตเงินคืน

  เงื่อนไข : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)
  เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระค่าสินค้าและมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ร้าน SB Design Square ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 รับสิทธิดังนี้
   1) ผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% โดยมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 15 เดือน หรือ ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน
   2) ผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0.49% ต่อเดือน ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน หรือยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน
   3) รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป 20,000 - 40,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป 40,001 - 60,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท, ยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป 60,001 - 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท, ยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป 100,001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่เข้าร่วมรายการจากเจ้าหน้าที่ร้าน SB Design Square ก่อนทำรายการ
  • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรที่ธนาคารฯ ส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารฯ ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์