• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พลัสได้อีก เมื่อมี CASH PLUS โปรโมชั่นสุดว้าว!! จากบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส

  13 ก.พ. 63 811
  พลัสได้อีก เมื่อมี CASH PLUS โปรโมชั่นสุดว้าว!! จากบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส
  บัตรกดเงินสด ยูโอบี CASH PLUS...พลัสได้อีก เมื่อมี CASH PLUS
  • รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดแบ่งชำระค่าสินค้าในงวดแรก
  • ดูหนังฟรียกแก๊งค์ 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
  • รับคืนดอกเบี้ยจากการกดเงินสดในวันเสาร์-อาทิตย์
  • รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง (สูงสุด 10 ล้านบาท)
  • ฟรีเครื่องดื่มสุดชิคทุกเดือน เมื่อกดเงินสดผ่านตู้ ATM
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 10% และ/หรือ บัตรชมภาพยนตร์ จากการผ่อนชำระสินค้า
  • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่ทำรายการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดรายการผ่อนชำระต่อเดือนในงวดแรก
  • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดสะสมจากการผ่อนชำระสินค้ามากกว่า 10 เดือนขึ้นไป (ยกเว้นรายการผ่อนในหมวดประกัน) โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 รับเพิ่ม บัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe ในระบบปกติ ในเครือ SF จำนวน 5 ที่นั่ง (มูลค่า 1,200 บาท)
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IPP ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง IPP656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
  • ยอดเครดิตเงินคืน 10% จะคำนวณจากยอดของรายการผ่อนชำระสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
  • จำกัดการรับบัตรชมภาพยนตร์สูงสุด 5 ที่นั่ง/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เป็นเบอร์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ โทร. 02-285-1555 กด 0
  • บัตรชมภาพยนตร์ที่ได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติทุกสาขา ยกเว้น Emprive Cineclub และไม่สามารถขออัปเกรดที่นั่งได้
  • สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางโรงภาพยนตร์ SF อาจขอเรียกเก็บเงินส่วนต่างของราคาบัตรชมภาพยนตร์ ณ วันที่ลูกค้าใช้สิทธิ์แลกบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ SF จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนยืนยันการใช้สิทธิ์
  • กรณีมีข้อโต้แย้งในสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  เงื่อนไขการรับคืนดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดในวันเสาร์-อาทิตย์
  • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดเบิกถอนเงินสดด้วยบัตร UOB Cash Plus ผ่านตู้ ATM จากทุกธนาคารในประเทศไทย หรือสาขาธนาคารยูโอบีในทุกวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 ธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด คืนเข้าบัญชีให้สูงสุดไม่เกิน 2 วัน โดยธนาคารจะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
  • รายการเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชีจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมในวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน/ลูกค้า โดยธนาคารจะเครดิตดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชียูโอบีแคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการ
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง)
  เงื่อนไขการรับแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัส จะต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เพื่อรับความคุ้มครองผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด (โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทาง หรือตั๋วโดยสารไว้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
  • เว็บไซต์ลงทะเบียน: https://forms.uobthailand.com/appforms/contactus/cashplus-travel-insurance.page
  • การคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้ายูโอบีแคชพลัส และคู่สมรสที่อายุไม่เกิน 60 ปี รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะ ไม่เกิน 2 คน อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ซึ่งยังไม่สมรสหรือไม่มีรายได้ประจำ ที่ร่วมเดินทาง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • จำกัดสิทธิประโยชน์แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 1 สิทธิ์/ลูกค้า โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดการเดินทางผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของธนาคาร และจะต้องมียอดเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผ่านบัตรยูโอบีแคชพลัสในช่วงเวลาการเดินทางตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศนี้ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางบนยานพาหนะโดยสารสาธารณะ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
  • คุ้มครองการพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องจากการล่าช้าของเที่ยวบิน ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อด้วยวิธีอื่นภายใน 8 ชั่วโมง โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อชำระค่าที่พัก และค่าอาหาร สำหรับทุกๆ 8 ชั่วโมงที่ล่าช้า ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
  • คุ้มครองการล่าช้าของสัมภาระ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงปลายทางแล้ว 8 ชั่วโมง บริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อชำระค่าเครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า สำหรับทุกๆ 8 ชั่วโมงที่ล่าช้า ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทขนส่ง บริษัทประกันจะชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด ตามวงเงินสูงสุด 40,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดอื่นๆ และข้อยกเว้น ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลัก
  เงื่อนไขการรับฟรีเครื่องดื่ม ณ ร้านที่ร่วมรายการ
  • เฉพาะลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ที่มียอดเบิกถอนเงินสดด้วยบัตร UOB Cash Plus ผ่านตู้ ATM จากทุกธนาคารในประเทศไทย รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ร้าน Brown Cafe , KAMU หรือ The Alley
  • รับ Brown Royal Premium Milk Tea ที่ร้าน Brown Cafe ทุกสาขาในกรุงเทพ
  • รับฟรีเครื่องดื่มที่ร้าน KAMU มูลค่า 60 บาท ดังนี้ School Milo Black Pearl M. / School Milo L / Dark Cocoa Milk L  / Original Milk Tea Black Pearl L  / Original Milk Tea  Grass Jelly  L / Ancient Thai Milk Tea Black Pearl L / Ancient Thai Milk Tea Grass Jelly L / Genmai Tea M / Passion Fruit Green Tea L ณ สาขาที่ร่วมรายการ
  • รับ Brown Sugar Deerioca & Fresh Milk ที่ร้าน The Alley ทุกสาขาในกรุงเทพ
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BRW หรือ KMU หรือ ALY ตามด้วยหมายเลขบัตร Cash Plus 12 หลักสุดท้ายและหมายเลข SEQ 4 หลักสุดท้ายบนใบบันทึกรายการ ส่งมาที่ 4545111 ตัวอย่าง ( KMU6560199999991234 หรือ ALY6560199999991234 หรือ BRW6560199999991234) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัส สามารถเก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการเบิกถอน
  • ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
  • ลูกค้ายูโอบีแคชพลัสต้องแสดง SMS ตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์กับพนักงานร้านฯ ซึ่งจะเป็นผู้กดยืนยันการแลกรับเครื่องดื่มให้ลูกค้า
  • การใช้สิทธิ์แลกเครื่องดื่มมีอายุการใช้งานภายในวันที่ลูกค้าได้รับ SMS ตอบกลับ
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • สิทธิ์แลกรับเครื่องดื่มมีจำนวนจำกัด (3,000 สิทธิ์/เดือน) จำกัดการลงทะเบียนแลกรับเครื่องดื่ม 1 สิทธิ์/เดือน/ลูกค้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์