• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD วันนี้!! รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.93% ต่อเดือน เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 63

  24 ม.ค. 63 2,103
  สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD วันนี้!! รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.93% ต่อเดือน เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 63
  สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.93% ต่อเดือน สำหรับยอดเงินโอนก้อนแรก แบบผ่อนชำระรายงวดตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีแบบผ่อนรายงวด
  พร้อมบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับทุกการใช้จ่าย
  • ดอกเบี้ยเบาๆ 0.93% ต่อเดือน
  • เลือกผ่อนได้ตามใจ 12, 18, 24 หรือ 36 งวด
  ตัวอย่างประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด (บาท)

  *อัตราดอกเบี้ยฯ คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี หรือเปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน
  เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ("ดอกเบี้ย") พิเศษ 19.99% ต่อปี นานสูงสุด 36 งวด สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ("สินเชื่อฯ") รายใหม่ โดยยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครครบถ้วน และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อฯ รายใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ ของเคทีซีมาก่อน หรือที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลของเคทีซีมาแล้วอย่างน้อย 365 วัน
  • รับสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี สำหรับสมาชิกที่มียอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน และเลือกประเภทการชำระคืนแบบผ่อนชำระรายงวด 12, 18, 24 หรือ 36 เดือน
  • กรณีที่สมาชิกชำระหนี้สำหรับยอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาผ่อนชำระที่ได้เลือกไว้ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ จาก 19.99% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อฯ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยฯ สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 28% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่สมาชิกชำระหนี้คืนให้เคทีซีเสร็จสิ้น โดยสมาชิกจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นให้แก่เคทีซีก่อนวันครบกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษนี้เฉพาะยอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรกตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ส่วนยอดการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางอื่นในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อฯ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยฯ สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 28% ต่อปี
  • การคำนวณอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 19.99% ต่อปี ของสมาชิกแต่ละรายอาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วัน ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของสมาชิกแต่ละรายเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณากำหนดวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อฯ ที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์