• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มีมือถือใหม่รับ New Year ผ่อน 0% นาน 18 เดือน โปรฯ ดี โปรฯ แรง จากบัตรกดเงินสด Speedy Cash ธ.ไทยพาณิชย์

  8 ม.ค. 63 2,126
  มีมือถือใหม่รับ New Year ผ่อน 0% นาน 18 เดือน โปรฯ ดี โปรฯ แรง จากบัตรกดเงินสด Speedy Cash
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash ผ่อนจ่ายเบาใจ 0% นาน 18 เดือน ช้อปมือถือใหม่รับ New Year
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") ผ่อน 0 % นานสูงสุด 18 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรภายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Vivo Shop, AIS Shop Telewiz, TG Fone, Jaymart, CSC, Banana IT ทุกสาขา เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน
   - ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน
   - ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
  • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Vivo Shop, AIS Shop, Telewiz, TG Fone, Jaymart, CSC, Banana IT ทุกสาขา ก่อนใช้บริการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไข ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้องชำระยอดแบ่งจ่ายที่คงค้างทั้งหมด
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Vivo Shop, AIS Shop Telewiz, TG Fone, Jaymart, CSC, Banana IT ทุกสาขาที่ร่วมรายการโดยตรง
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์