• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น คงที่ 1 ปี 1.15% ต่อปี จาก ธ.กรุงไทย

  16 ต.ค. 62 1,910
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น คงที่ 1 ปี 1.15% ต่อปี จาก ธ.กรุงไทย
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
  อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
  แบบ

  อัตราดอกเบี้ย (%)
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น

  อัตราดอกเบี้ยปกติ
  1. ทำประกัน MRR - 4.30 MRR - 4.05 MRR - 1.50
  2. ไม่ทำประกัน MRR - 4.05 MRR - 1.50
  3. ทำประกัน 1.15 MRR - 2.82 MRR - 1.50
  4. ไม่ทำประกัน 1.40 MRR - 2.82 MRR - 1.50

  ฟรี ค่าจดจำนอง 1%
  5. ทำประกัน MRR - 4.30 MRR - 3.55 MRR - 1.50
  6. ไม่ทำประกัน MRR - 4.05 MRR - 3.55 MRR - 1.50
  7. ทำประกัน 1.15 MRR - 2.32 MRR - 1.50
  8. ไม่ทำประกัน 1.40 MRR - 2.32 MRR - 1.50
  ทำประกัน กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
  • ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
  ความคุ้มครอง
  • ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อได้ เงื่อนไขในการทำประกันเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
  • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
  • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
  • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
  • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
  • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
  คุณสมบัติผู้กู้
  • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนดของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
  เอกสารที่ใช้สมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
  • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
  • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
  • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
  • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์