• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธ.ก.ส.เตรียมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 6,000 ล้าน หนุนชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปัญหาการเผา

  5 ก.ค. 62 537
  ธ.ก.ส.เตรียมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 6,000 ล้าน หนุนชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2 วงเงิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ให้ชาวไร่อ้อยปรับพื้นที่การเพาะปลูกที่เหมาะสมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ การขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการเผาอ้อย
  นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และโรงงานน้ำตาลทรายดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดวงเงินให้กู้ปีละ 2,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถตัดอ้อย รถคีบอ้อย เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์เครื่องสางใบอ้อย เครื่องอัดใบอ้อย เป็นต้น โดยมีโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระส่วนต่างของดอกเบี้ยในโครงการ ยกเว้นกรณีขอสนับสนุนสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร์ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แก้ไขการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการเผาอ้อย รวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถมีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ในแปลงไร่อ้อยของตนเองช่วยในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในระยะยาว
  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือกลุ่มชาวไร่อ้อยอื่นๆ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกอ้อยกับสำนักบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงงานน้ำตาลที่ตนเองส่งอ้อย เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครและได้รับความยินยอมจากโรงงานน้ำตาลในการค้ำประกันแล้ว สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อผ่านคณะทำงานตามที่ สอน. กำหนด วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 29 ล้านบาท ตามประเภท และวัตถุประสงค์การกู้ของเกษตรกร
  นายศรายุทธ ยิ้มยวน กล่าวต่อว่า โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการเผาอ้อยได้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีไม่เพียงพอ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกอ้อยให้เป็นแปลงใหญ่ และเหมาะสมกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยลดระยะเวลาในการปลูก และการเก็บเกี่ยวเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเข้าโรงงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8170

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์