• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • GHB Reward ได้ลุ้น! รับทองรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

  2 พ.ค. 62 505
  GHB Reward ได้ลุ้น! รับทองรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  เพียงลูกค้าซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด
  • ผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด หรือ GHB ALL Mobile Application หรือชำระเงินงวดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ซึ่งในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนน
  • ผ่านช่องทางชำระเงินงวดอื่นๆ ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนน
   ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 30 คะแนน
   เมื่อมีคะแนนสะสมครบทุก 30 คะแนน จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th ลงทะเบียนในระบบเพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะพิมพ์รายชื่อ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วธนาคารฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี
  • จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • การรับสิทธิ์
   - เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th
   - ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ตามเงื่อนไขคะแนนสะสมที่มี
  • กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกคนจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  • จับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี รวม 2 ครั้ง ดังนี้
   - ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
   - ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
  • ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ / หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
  • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
  • ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,388,040  บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 39,762.0075 บาท ครั้งละ 10 รางวัล จำนวน 2 ครั้ง รวม 20 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 795,240.15 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,909.9981 บาท ครั้งละ 40 รางวัล จำนวน 2 ครั้ง รวม 80 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,592,799.85 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
  • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
  • ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป
  • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
  • ผู้บริหารสัญญาจ้าง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องไม่เป็นผู้บริหารสัญญาจ้าง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ / หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
  • ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ / หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 579-580/2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์