• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เรื่องเงิน เรื่องเบาๆ เหมาจ่าย แค่ 199 บาท กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD วันนี้ - 31 ส.ค. 62

  2 พ.ค. 62 1,695
  เรื่องเงิน เรื่องเบาๆ เหมาจ่าย แค่ 199 บาท กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD วันนี้ - 31 ส.ค. 62
  เรื่องเงิน เรื่องเบาๆ เหมาจ่าย แค่ 199 บาท กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  รับสิทธิประโยชน์
  ชำระดอกเบี้ยฯ เพียงแค่ 199 บาท นานสูงสุด 2 รอบบัญชีแรก นับจากวันอนุมัติ เพียงเบิกถอนเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง (ในรอบบัญชีนั้นๆ)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 62
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเงินเดือนประจำ ที่สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สินเชื่อฯ") โดยยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครครบถ้วน และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อฯ รายใหม่ที่มิใช่เจ้าของกิจการและไม่เคยเป็นสมาชิกหรือใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ ของเคทีซีมาก่อน หรือที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลของเคทีซีมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และได้สมัครสินเชื่อฯด้วยใบสมัครที่ระบุ source code : OSB , OBU , OSS , OCS , OES , OGS , OSU , OSI , OCB , OBB , OBS , TSO , OSN , OSB , TAK , SRT , COM , MAB , SRE , SRS , JBS , PGM , SRC , SRD , AFF , SRB , SRG , TDP , SCG , COR , SRK , SRH , BBC , CBC , AAI , BGU , SRI , TAS , SRA , SRN , BGM , DBB , ABS , DBS ยกเว้น source code : TSO , OSN , OSB , COM ซึ่งระบุ branch code FBP , GGP , WEP , PPR , LOP , LMP , FBI , SPP , INP , INL , CSP , WPP , IAP , RAP , DUR , DQR ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์รหัส PM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาที่หมายเลข 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudmao199 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนและทำรายการอย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ลงทะเบียน ตรงกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อและนามสกุลตามที่เคทีซีอนุมัติสินเชื่อฯ เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการในรูปแบบเครดิตเงินคืนเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ("ดอกเบี้ยฯ") รวมของแต่ละรอบบัญชีที่เกิน 199 บาท สำหรับระยะเวลา 2 รอบบัญชีแรก ซึ่งสมาชิกจะต้องเบิกถอนเงินสดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบบัญชีนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องปฏิบัติการชำระค่างวดตามยอดหนี้ที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้นๆ ให้ครบถ้วนก่อน และเคทีซีจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก ภายใน 75 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะแสดงจำนวนเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อของสมาชิกในรอบบัญชีถัดไป (กรณีที่ดอกเบี้ยฯ ของรอบบัญชีไม่ถึง 199 บาท เคทีซีจะคิดดอกเบี้ยฯ ตามจริง)
  • ยอดหนี้เงินต้นคงค้างในบัญชี ดอกเบี้ยฯ สำหรับการคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการนี้ จะไม่รวมยอดหนี้ที่เกิดจากรายการผ่อนชำระ KTC FLEXI
  • การคิดคำนวณจำนวนเครดิตเงินคืนของดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับ 2 รอบบัญชีแรก ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของสมาชิกแต่ละราย โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณจำนวนเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีแรกนั้นอาจมีระยะเวลาไม่ครบ 30 วัน ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของสมาชิกเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณากำหนดวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อฯ ที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่เคทีซีดึงข้อมูลเพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6 กด 2

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์