• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

  24 พ.ค. 62 2,461
  รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึง 30 มิ.ย. 62
  รีไฟแนนซ์ แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม
  • โปรแกรมสุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี ฟรี 3 ต่อ
   - ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
   - ค่าอากรแสตมป์
   - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  • โปรแกรมสุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39% ต่อปี ฟรี 4 ต่อ
   - ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
   - ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
   - ค่าอากรแสตมป์
   - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  รีไฟแนนซ์ และขอวงเงินเพิ่ม
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29% ต่อปี
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  3. อายุงาน
   - พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนขึ้นไป
   - พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 1 ปีขึ้นไป
   - ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ 2 ปีขึ้นไป
  4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
  5. รายได้ขั้นต่ำ

  หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
  อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดประหยัด
  ประเภท ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
  Insurance MRR - 4.725% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.15% 4.81%
  No Insurance MRR - 4.425% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.45% 4.90%
  อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดคุ้ม
  ประเภท ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  Insurance  MRR-4.485% MRR-2.760% MRR - 2.250% 3.39% 4.88%
  No Insurance MRR-4.185% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.69% 4.97%
  อัตราดอกเบี้ย กรณีขอวงเงินเพิ่ม
  ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  Insurance MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.47%
  No Insurance MRR - 3.285% MRR - 2.000% 4.59% 5.55%
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA), ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง (โปรแกรมสุดคุ้ม) หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์