• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เริ่มต้นที่บ้าน สานรักให้ครอบครัว กับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562

  22 เม.ย. 62 1,915
  เริ่มต้นที่บ้าน สานรักให้ครอบครัว กับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2562
  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562
  ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  หมายเหตุ : นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า
  • การถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
  • กรณีกู้เพิ่ม ให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  • ไม่ให้กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง
  วงเงิน
  • วงเงินใหกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อ 1 รายลูกค้า ต่อ 1 หลักประกัน
  ระยะเวลาผ่อน
  • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  ปี อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 MRR - 3.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 MRR - 2.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 MRR - 1.75% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  • กรณีลูกค้ารายย่อย
  MRR - 0.75% ต่อปี
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
  MRR - 1.00% ต่อปี
  คุณสมบัติ
  • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
  • เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)
  เอกสารส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  พนักงานประจำ
  • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์