• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ก้าวข้ามภาระหนี้ KTC PROUD เคลียร์หนี้ ซีซั่น 9 กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

  1 ต.ค. 61 1,595
  ก้าวข้ามภาระหนี้ KTC PROUD เคลียร์หนี้ ซีซั่น 9 กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
  ก้าวข้ามภาระหนี้ KTC PROUD เคลียร์หนี้ ซีซั่น 9 กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ถึงเวลาหมดหนี้ จะมีใช้เท่าไหร่ เราก็ปลดหนี้ให้คุณเกลี้ยง
  • รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 3 รางวัล (จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 50% จำนวน 6 รางวัล (จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 2 รางวัล)
  • รางวัลที่ 3 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 100 รางวัล (จับรางวัล 3 รอบ รอบที่ 1 และ 2 รอบละ 33 รางวัล รอบที่ 3 รอบละ 34 รางวัล)
  รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
  จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้าและคงค้างทุกวัน อย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
  (รอบที่ 1 พ.ย. 61 เทียบ ต.ค. 61, รอบที่ 2 ธ.ค. 61 เทียบ พ.ย. 61, รอบที่ 3 ม.ค. 62 เทียบ ธ.ค. 61) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล
  ลงทะเบียน 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือ สมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cleardebt9 หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเ งินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อรอบบัญชี
  • จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัล ทั้ง 3 รอบ รวม 109 รางวัล ดังนี้
   - รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 19 ธ.ค 2561 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน พ.ย. 61 เทียบ ต.ค. 61) ประกาศวันที่ 4 ม.ค. 62
   - รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 18 ม.ค. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ธ.ค. 61 เทียบ พ.ย. 61) ประกาศวันที่ 5 ก.พ. 62
   - รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 19 ก.พ. 2562 รวม 37 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ม.ค. 62 เทียบ ธ.ค. 61) ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 62
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดี ณ วันสรุปรอบบัญชี พ.ย. 61 สำหรับรอบที่ 1 ณ วันสรุปรอบบัญชี ธ.ค. 61 สำหรับรอบที่ 2 ณ วันสรุปรอบบัญชี ม.ค. 62 สำหรับรอบที่ 3 ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีเผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่น
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ใบอนุญาตคำขอเลขที่ 152/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์