• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใช้บริการอิออน แฮปปี้ เพย์ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย

  25 ก.ย. 61 8,598
  ใช้บริการอิออน แฮปปี้ เพย์ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย
  AEON Happy Pay อิออน แฮปปี้ เพย์
  ระยะเวลา : 30 ส.ค. - 30 พ.ย. 61 (62 วัน)
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สถานที่ร่วมรายการ : ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์"
  รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
  2. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เท่านั้น
   ต่อที่ 1  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ครบ 30,000 บาทขึ้นไป
   รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชสะสม ครบตามที่บริษัทฯ กำหนด
   ก) รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 30,000 บาทขึ้นไป
   ข) รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการสะสม 100,000 บาทขึ้นไป (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /บัตร/ตลอดส่งเสริมการขาย)
   บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ในรอบบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ AHP ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคและส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและได้รับข้อความตอบรับจากระบบ
   ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลุ้นทองคำและบัตรกำนัล เมื่อใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ทุก 3,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
   รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
   รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 9,825 บาท รวมมูลค่า 196,500 บาท
   รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่า 900 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 90,000 บาท
   รวมทั้งสิ้น 123 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 586,500 บาท
  3. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
  5. บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aeon.co.th
  6. ได้รับรางวัลในต่อที่ 2 มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  7. บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้
  8. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนกรกฎาคม 2561
  9. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  10. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในต่อที่ 2 ได้
  11. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  13. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  15. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออน แรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์