• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ เพราะเราต้องการให้...คนไทยมีบ้าน

  13 ก.ย. 61 1,815
  สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ เพราะเราต้องการให้...คนไทยมีบ้าน
  กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  3. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ (1) เท่านั้น
  หมายเหตุ : นิยามคำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
  วงเงิน
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน
  • การพิจารณาวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้ DSR ไม่เกิน 70% โดยรวมภาระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีรายได้คงเหลือเพื่อใช้ในการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
  ระยะเวลาผ่อน
  • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1
  ปี อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 - ปีที่ 3  = MRR-3.00% ต่อปี
  ปีที่ 4 - ปีที่ 6  = MRR-2.00% ต่อปี
  ปีที่ 7 - ปีที่ 9  = MRR-1.00% ต่อปี
  ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา  = MRR-0.75% ต่อปี
  ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR
  อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 : กำหนด LTV บวกเพิ่มอีก 5% จากระเบียบธนาคาร
  ปี อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR-3.00% ต่อปี
  ปีที่ 4 - ปีที่ 6 = MRR-1.75% ต่อปี
  ปีที่ 7 - ปีที่ 9 = MRR-0.75% ต่อปี
  ปีที่ 10  จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.75% ต่อปี
  ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
  ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
  • ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ทุกวงเงินกู้ และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
  คุณสมบัติ
  • ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี และมีรายได้สุทธิไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ (Gross) ไม่เกิน 90,000 บาทต่อเดือน
  • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. หรือสถาบันการเงินอื่น
  เอกสารส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ
  • ใบรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  เอกสารทางการเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคารฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์