• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตร คู่กับสินเชื่อบ้าน และได้รับอนุมัติ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 4,990 บาท

  30 พ.ค. 61 1,537
  สมัครบัตร คู่กับสินเชื่อบ้าน และได้รับอนุมัติ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 4,990 บาท
  สมัครบัตร คู่กับ "สินเชื่อบ้าน" และได้รับอนุมัติ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง President Orion Grey ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 5,000 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ พร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ
  พิเศษ!! เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตใหม่เท่านั้น รับสิทธิ์แบ่งชำระทุกๆ ยอดใช้จ่าย 0% 6 เดือน ภายใน 2 รอบบิลแรก
  สนใจสมัครทำรายการแบ่งชำระ โทร. 0-2089-9988 ภายในวันและเวลาทำการ
  เงื่อนไขการรับของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักใหม่และสมัครเข้ามาพร้อมสินเชื่อบ้านโดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ ต้องสมัครและได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 61 และผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตยูโอบีมาก่อน หากผู้สมัครเคยยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคาร ผู้สมัครจะต้องยกเลิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยกเลิก
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท
  • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายของบัตรหลักใบแรกที่มีกับธนาคารและยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมภายใต้บัตรหลักเดียวกัน
  • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด ค่าติดตามทวงถามยอดค้างชำระ และ/หรือดอกเบี้ยทุกชนิด
  • สำหรับยอดผ่อนชำระ(IPP) จะคำนวณเฉพาะยอดที่มีการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น ผ่อนสินค้าราคาเต็ม 10,000 บาท ผ่อน 0% 10 เดือน เดือนละ 1,000 บาท ก็จะนับเฉพาะ 1,000 บาทแรกที่เรียกเก็บบน Statement เท่านั้น
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านภายใน 60 วัน หลังจากสรุปยอดบัญชีครั้งที่ 3 และธนาคารสามารถเรียกเก็บยอดใช้จ่ายของท่านภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครบถ้วน
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และผู้สมัครจะได้รับของกำนัลก็ต่อเมื่อคงสถานะสมาชิกจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล
  • ธนาคารฯ ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าของกำนัล และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความชำรุดบกพร่องของของกำนัล
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิมอบของกำนัลท่านละ 1 ชิ้นต่อผู้สมัคร 1 ท่านเท่านั้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด
  เงื่อนไขและข้อกำหนด IPP Conversion บริการแบ่งยอดชำระ
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สามารถทำการแบ่งจ่ายได้ทุกประเภท ยกเว้น การชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม การเบิกเงินสด รูดแลกเงิน ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมทุกชนิด
  • โปรแกรมนี้เสนอให้กับลูกค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น และสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตใบใหม่ มิใช่ลูกค้าทุกรายจะสามารถทำรายการได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ยอดทำรายการ 0% 6 รอบบัญชี สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายภายใน 2 รอบบัญชีแรกเท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายที่สามารถเข้าร่วม IPP Conversion บริการแบ่งยอดชำระ ต้องมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 3,000 บาท และจำนวนยอดขั้นต่ำต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อเดือน
  • ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งเจตจำนงเข้าร่วม IPP conversion บริการแบ่งยอดชำระ อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี และยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมจะต้องเป็นยอดที่ยังไม่ได้บันทึกลงในบิลเรียกเก็บรอบก่อนหน้านี้ โดยโทรเข้ามาที่เบอร์ 0-2089-9988 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00น.
  • สามารถทำแบ่งจ่ายได้เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมติดต่อขอยกเลิกโปรแกรม หรือ ผิดนัดชำระค่างวด หรือ ชำระน้อยกว่าจำนวนที่เรียกเก็บตามโปรแกรมเป็นระยะเวลามากกว่า 60 วัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมพร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
  • จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ จะถูกเรียกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
  • คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโปรแกรม จะถูกหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติ และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนตามยอดการชำระในแต่ละงวดแทน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมโปรแกรม หรือการให้สิทธิพิเศษใดๆ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์