• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โรงรับจำนำ กทม. ดอกเบี้ยถูก 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง

  2 พ.ค. 61 2,685
  โรงรับจำนำ กทม. ดอกเบี้ยถูก 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561 นี้ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
   วงเงินจำนำต่อ 1 ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน 70,000 บาท
  วงเงินจำนำหมายความว่า วงเงินจำนำของผู้จำนำรายหนึ่งตามตั๋วจำนำฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน มียอดการจำนำคงค้างอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 70,000 บาท
   เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการจำนำเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย หรือเมื่อมาชำระดอกเบี้ย มีดังนี้
  ผู้จำนำ เอกสาร
  กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนำด้วยตัวเอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน ที่ระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ตรงกับตัวเลขและบัตรที่นำมาจำนำ) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
  กรณีผู้ปกครองเป็นบิดา มารดา ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาหลักฐานแสดงความเป็นบิดาหรือมารดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  กรณีผู้ปกครองมิได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
  • สำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน (ระบุชื่อผู้ปกครอง) เป็นต้น หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2158-0042 - 44

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์