• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับสิทธิ์ลุ้น ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนง่ายๆ เมื่อใช้บริการกับอิออน

  22 มี.ค. 61 7,187
  รับสิทธิ์ลุ้น ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนง่ายๆ เมื่อใช้บริการกับอิออน
  รับสิทธิ์ลุ้น ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน กับอิออน
  ระยะเวลา :
  1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
  สินค้า/บริการ :
  • ชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเบิกเงินสดล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต
  • สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • สินเชื่อยัวร์แคช
  • สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล
  สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก
  รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย
  รับสิทธิ์ลุ้น แพ็คเกจทัวร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 140,000 บาท รวม 8 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง (ชั้นประหยัด) มูลค่าของรางวัลรวม 1,120,000 บาท
  • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย, เบิกถอนเงินสด, แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อกับอิออนทุก 10,000 บาท
  • พิเศษรับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น (5 สิทธิ์/สัญญา) หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชัน (5 สิทธิ์/ท่าน)
  • หมายเหตุ
   - ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
   - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรสมาชิก และสินเชื่อทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่าย เบิกถอนเงินสด แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
  • ของรางวัล มีดังนี้
   - แพ็คเกจทัวร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 140,000 บาท รวม 8 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง (ชั้นประหยัด)  มูลค่าของรางวัลรวม 1,120,000 บาท
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายหรือยอดอนุมัติสินเชื่อทุก 10,000 บาท สำหรับบริการแต่ละประเภทดังนี้
   - ใช้จ่ายหรือแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต (Card Purchase / AEON Happy Plan)
   - เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต (Cash Advance)
   - แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ และเช่าซื้อ (Purpose Loan / Hire Purchase)
   - เบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช (Your Cash)
   - ได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan)
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น (5 สิทธิ์/สัญญา) หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชัน (5 สิทธิ์/ท่าน)
  • ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขาย โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแยกตามบริการแต่ละประเภท โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อ ไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News และ www.aeon.co.th โดยจะทำการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลรายการเดียวตามลำดับการจับรางวัล โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะดำเนินการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่น รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน มกราคม 2561
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับรางวัล และยกเว้นการให้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  • บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางwww.aeon.co.th
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
   (1) ในกรณีที่ลูกค้าอิออนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยชำระเต็มจำนวน และเปลี่ยนรายการดังกล่าวเป็นการแบ่งชำระรายเดือนผ่านโปรแกรม AEON Happy Plan ในภายหลัง บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากยอดใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว
   (2) กลุ่มบริษัทอิออน หมายความรวมถึง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์