• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • หยุดทุกข้อเสนอที่ คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% ต่อเดือน จากกรุงศรีออโต้

  5 มี.ค. 61 7,469
  หยุดทุกข้อเสนอที่ คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% ต่อเดือน จากกรุงศรีออโต้
  คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% คุ้มกว่าเห็นๆ
  ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยระหว่าง สินเชื่อไม่ใช้รถเป็นหลักประกัน กับ สินเชื่อดอกเบี้ย 0% ปีแรก และ คาร์ ฟอร์ แคช 0.27% ที่วงเงินประกัน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน
  • ดอกเบี้ย 0.27% ต่อเดือน
  • ให้วงเงินสูง 120% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  • อนุมัติไว
  • รับเงินทันใจ ภายใน 1 วัน (หลังโอนเล่มทะเบียน)
  • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
  หมายเหตุ :
  • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคารถ กำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  3. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  4. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอน
  • เล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
  • ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทมหาชนจำกัด สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัท มหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์