• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยคุณเคลียร์หนี้เกลี้ยงแถมเคลียร์ทุกบิล

  29 มิ.ย. 60 3,469
  บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยคุณเคลียร์หนี้เกลี้ยงแถมเคลียร์ทุกบิล
  หลุดพ้นทุกภาระหนี้ KTC เคลียร์หนี้ ซีซั่น 7
  รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% และเคลียร์บิลในบ้านมูลค่า 20,000 บาท
  (จำนวน 3 รางวัล จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% และเคลียร์บิลในบ้านมูลค่า 3,000 บาท
  (จำนวน 105 รางวัล จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
  รับ 1 สิทธิ์ลุ้น จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบที่ 1 ก.ค. 60 เทียบ มิ.ย. 60, รอบที่ 2 ส.ค. 60 เทียบ ก.ค. 60, รอบที่ 3 ก.ย. 60 เทียบ ส.ค. 60) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล
  หมายเหตุ :
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าะรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  • จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัลทั้ง 3 รอบ รวม 108 รางวัล ดังนี้
   - รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 18 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 ก.ย. 60
   - รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 15 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 ต.ค. 60
   - รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 17 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 พ.ย. 60
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดี ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ค. 60 สำหรับรอบที่ 1 ณ วันสรุปรอบบัญชี ส.ค. 60 สำหรับรอบที่ 2 ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ย. 60 สำหรับรอบที่ 3 ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลเคลียร์บิลในบ้านชุดใหญ่ หมายถึงบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 20,000 บาทเพื่อคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ และรางวัลเคลียร์บิลในบ้านชุดเล็ก หมายถึงบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 3,000 บาทเพื่อคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลียนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่น
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ใบอนุญาตเล่มที่ 6 เลขที่ 07-09 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์