• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 3.46% ต่อปี คืนเงินให้ล้านละ 1,500 บาท จาก ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  9 มิ.ย. 60 1,924
  สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 3.46% ต่อปี คืนเงินให้ล้านละ 1,500 บาท สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
  คุ้ม! แน่! นอน! ด้วยมอร์เกจวัน สินเชื่อบ้านใจดีเพื่อคนทำงาน รับสิทธิพิเศษ เมื่อสินเชื่ออนุมัติและจดจำนองกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
  • รับดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด! 3.46% ต่อปี
  • รับเงินคืน 1,500 บาท จากทุกยอดสินเชื่อ 1 ล้านบาท สูงสุด 75,000 บาท
  • โปะได้ ลดต้นลดดอก ถอนเงินโปะมาใช้ได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน
  มอร์เกจวัน ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น เฉลี่ย 3 ปี* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง**
  บ้านใหม่ในโครงการที่ธนาคารกำหนด MHR-4.25% MHR-3.25% MHR-2.00% 3.46% 4.41%
  บ้านใหม่ทั่วไป MHR-4.05% MHR-2.90% MHR-1.80% 3.76% 4.65%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก คำนวณแบบค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น
  **อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MHR=7.04% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในการโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  (MHR คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าชั้นดี ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด (เท่ากับ 7.04% ต่อปี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ เงื่อนไข ค่าบริการและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเช่นกัน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  คุณสมบัติและรายละเอียดของสินเชื่อและผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
  • สินเชื่อที่จะสมัครเพื่อได้รับสิทธิตามโปรแกรมนี้ ได้แก่ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์, สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน, สินเชื่อบ้าน มายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ
  • ผู้สมัครสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จากการแจ้งความประสงค์ขอสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด และสินเชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • หากสินเชื่อใดเคยสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางโทรศัพท์กับธนาคารแล้วยังไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้
  • วงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
  • หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ (ข) ห้องชุด ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, ชลบุรี และระยอง
  • หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  • ภายหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครทางโทรศัพท์และทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาการให้เข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากผู้สมัครไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้สมัครจะไม่ได้รับการเงินคืนตามโปรแกรมนี้
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
  การเครดิตเงินคืน
  • ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนจำนองหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรมข้างต้น จะได้รับการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวงเงินจำนองหลักประกันทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหากมีเศษของวงเงินจำนอง จะคำนวณเงินคืนในอัตรา 0.15% ของเศษของวงเงินจำนองดังกล่าว ทั้งนี้ เงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร (ผู้กู้) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่จดจำนองหลักประกัน
  • ผู้สมัครจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคาร หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  • การพิจารณาเงินคืนสำหรับสินเชื่อใดๆ จะพิจารณาเป็นรายสินเชื่อแต่ละสินเชื่อ และในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อซึ่งเป็นผู้กู้ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนอง เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ และหากผู้กู้มีหลายคน (ผู้กู้ร่วม) ผู้กู้ดังกล่าวจะต้องร่วมกันแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบว่าเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ร่วมคนใดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  • สินเชื่อบ้านของผู้สมัครจะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารโอนเงินคืนเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินคืนตามโปรแกรมนี้แก่ผู้สมัคร
  • กรณีผู้สมัครได้สมัครสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่งโดยผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมนี้ และยังสมัครผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมอื่นๆ ดังกล่าวด้วย ผู้สมัครจะมีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  • เงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์