• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปลี่ยนภาระหนักให้เป็นเบา...ด้วยสินเชื่อ Refinance เพียง 4.50% นานถึง 10 ปี จาก LH Bank

  22 พ.ค. 60 1,908
  เปลี่ยนภาระหนักให้เป็นเบา...ด้วยสินเชื่อ Refinance เพียง 4.50% นานถึง 10 ปี จาก LH Bank
  เปลี่ยนภาระหนักให้เป็นเบาด้วยดอกเบี้ยอัตราคงที่ นานถึง 10 ปี
  • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% (1)
  • พร้อมรับวงเงินหมุนเวียนเพิ่มจากยอดหนี้เดิม เพื่อเสริมสถาพคล่อง
  • ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (ทุกโครงการจัดสรร)**
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน Refinance
  แบบ  ปีที่ 1 - ปีที่ 10  ปีที่ 11
  เป็นต้นไป 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  ตลอดอายุสัญญา*** 
  แบบทำประกัน 4.50% MRR-2.25%
  (= 5.750%)
  4.66%
  แบบไม่ทำประกัน 4.75% MRR-2.25%
  (5.750%)
  4.89%
  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  • *ค่าใช้จ่ายหมายความถึง ค่าจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ตามที่ธนาคารกำหนด)
  • **ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ลูกค้าสสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันก่อน และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร หลังจากากรทำนิติกรรมจดจำนองและเบิกเงินกู้เรียบร้อยแล้ว
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR=8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติ ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้า***
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกู้เพิ่ม (OD Top up)
  MOR + 1% (MOR ณ วันที่ 20 เม.ย. 59 = 7.65%)
  การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์