• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินคืนสูงสุด 75,000 เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย

  27 ก.พ. 60 1,076
  รับเงินคืนสูงสุด 75,000 เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย
  บ้านที่คุณฝันไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็สามารถสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พิเศษ! รับเงินคืนสูงสุด 75,000 บาท เพียงสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ รับเงินคืน 1,500 บาท ทุกยอดสินเชื่อ 1 ล้านบาท เมื่อสินเชื่ออนุมัติและจดจำนองกับธนาคาร
  • รีไฟแนนซ์ ฟรี! ค่าจดจำนอง และฟรีค่าประเมิน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเงินคืนสำหรับการสทัครสินเชื่อบ้าน/เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์
  1. คุณสมบัติและรายละเอียดของสินเชื่อและผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
  • สินเชื่อที่จะสมัครเพื่อได้รับสิทธิตามโปรแกรมนี้ ได้แก่ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์, สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน และสินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ
  • ผู้สมัครสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จากข้อมูลการสมัครสินเชื่อที่ผู้สมัครได้ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (www.sc.com/th) เท่านั้น และสินเชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
  • หากสินเชื่อใดเคยสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางออนไลน์กับธนาคารแล้วยังไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้
  • วงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
  • หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ (ข) ห้องชุด ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง
  • หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  • ภายหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครทางออนไลน์และทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาการให้เข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากผู้สมัครไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้สมคัรจะไม่ได้รับการเงินคืนตามโปรแกรมนี้
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
  2. การเครดิตเงินคืน
  • ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนจำนองหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรมข้างต้น จะได้รับการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวงเงินจำนองหลักประกันทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหากมีเศษของวงเงินจำนอง จะคำนวณเงินคืนในอัตรา 0.15% ของเศษของวงเงินจำนองดังกล่าว ทั้งนี้ เงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร (ผู้กู้) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่จดจำนองหลักประกัน
  • ผู้สมัครจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคาร หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  • การพิจารณาเงินคืนสำหรับสินเชื่อใดๆ จะพิจารณาเป็นรายสินเชื่อแต่ละสินเชื่อ และในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อซึ่งเป็นผู้กู้ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนอง เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ และหากผู้กู้มีหลายคน (ผู้กู้ร่วม) ผู้กู้ดังกล่าวจะต้องร่วมกันแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบว่าเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ร่วมคนใดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  • สินเชื่อบ้านของผู้สมัครจะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารโอนเงินคืนเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินคืนตามโปรแกรมนี้แก่ผู้สมัคร
  • เงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  3. เงื่อนไขอื่นๆ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การแจ้งรายละเอียดใดๆ ของโปรแกรม ซึ่งรวมทั้ง การแจ้งข้อมูลของโปรแกรมตามข้อ 3 (1) ข้างต้น ธนาคารสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.sc.com/th)
  • หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย
  กรณีรีไฟแนนซ์ที่จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง (ค่าจำนอง 1% ของวงเงินจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) และฟรีค่าประเมินหลักประกัน ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าประเมินดังกล่าวไปก่อน และธนาคารจะโอนคืนค่าธรรมเนียมและค่าประเมินดังกล่าว (โดยไม่มีดอกเบี้ย) เข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากจดจำนอง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์