• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี สูงสุด 500 บาท เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ จาก ธ.ทิสโก้

  29 ธ.ค. 59 1,102
  รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี สูงสุด 500 บาท เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ จาก ธ.ทิสโก้
  ยิ่งเพื่อนเยอะ ยิ่งรับเยอะ รับฟรี! บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่าสูงสุด 500 บาท (ต่อราย) เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอด ที่ สมหวัง เงนสั่งได้ ทั่วประเทศ (ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งรับเยอะ ไม่จำกัดจำนวน) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2560
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมแคมเปญ
  คุณสมบัติผู้แนะนำ
  • บุคคลธรรมดา ยกเว้นพนักงานกลุ่มทิสโก้ หรือตัวแทนแนะนำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของธนาคารทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้ทั่วประเทศ
  • ผู้แนะนำ 1 ราย สามารถแนะนำลูกค้าใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยระบุข้อมูลของผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำลงในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดใหครบถ้วน
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  • ผู้ได้รับการแนะนำได้ใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอดกับธนาคารทิสโก้ หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์กับสมหวัง เงินสั่งได้ โดยต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคาร/บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือสินเชื่อบำเหน็จตกทอดกับธนาคารทิสโก้ หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์กับสมหวัง เงินสั่งได้มาก่อน หรือเคยใช้บริการแต่ได้ปิดบัญชีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ผู้ได้รับการแนะนำต้องยังคงสถานภาพการผ่อนชำระสินเชื่อกับทาง ธนาคาร/บริษัทฯ โดยมีการชำระค่างวดเกินกำหนด ณ วันที่สิ้นสุดแคมเปญไม่เกิน 1 งวด
  • กรณีธนาคาร/บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้แนะนำซ้ำกัน ธนาคาร/บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิในการรับของกำนัลแก่ผู้แนะนำเพียง 1 ท่าน ที่ผู้ได้รับการแนะนำระบุในแบบฟอร์มที่ธนาคาร/บริษัทฯ กำหนด
  การแจกและรับของกำนัล
  • ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 60
  • บริษัทฯ จะรวบรวมจำนวนผู้ได้รับการแนะนำหลังสิ้นสุดแคมเปญ โดยของกำนัลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ได้รับการแนะนำ
  • การแลกรับของกำนัล
  ประเภทสินเชื่อที่แนะนำ ของกำนัล
  รถยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 500 บาทต่อคัน
  บำเหน็จตกทอด บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 500 บาทต่อราย
  รถจักรยานยนต์ บัตรกำนัลบิ๊กซี คันละ 200 บาทต่อคัน
  • วิธีรับของกำนัล
   - กรณีให้บริษัทจัดส่งให้ ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดแคมเปญ โดยจัดส่งให้ตามที่อยู่ผู้แนะนำระบุในแบบฟอร์มของบริษัท
   - กรณีผู้แนะนำมารับของกำนัลด้วยตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลให้ทราบ และผู้ที่ได้รับของกำนัลจะต้องติดต่อรับของกำนัลภายใน 30 วัน นับจากวันเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้แนะนำไม่ประสงค์รับของกำนัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการกับของกำนัลตามที่เห็นสมควร
   - ผู้แนะนำซึ่งได้รับของกำนัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ถ้ามี) ของมูลค่าของกำนัลด้วยตนเองทั้งสิ้น
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือมอบโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำ
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ (ของกำนัล) ที่ได้รับ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง โปรดติดต่อตัวแทนหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • บริษัทถือว่าผู้แนะนำรับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแคมเปญนี้ทุกประการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-4000 หรือ www.tisco.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์