• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินก้อนโต พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 เดือนแรก เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ กับ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  1 ธ.ค. 59 1,838
  รับเงินก้อนโต พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ กับ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
  สินเชื่อบุคคลออนไลน์
  สมัครวันนี้ รับทันที ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 2 เดือนแรก
  เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
  สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 มกราคม 2560
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.sc.com/th เท่านั้น ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อปี เฉพาะสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
  (ระยะเวลา 12 - 60 เดือน)
  ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ (Non Shop House)
  0% สำหรับ 2 เดือนแรก
  หลังจากนั้น MRR + 7.25% = 20%
  0% สำหรับ 2 เดือนแรก
  หลังจากนั้น MRR + 10.25% = 23%
  • MRR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารฯ ประกาศเป็นคราวๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง (MRR=12.75% ต่อปี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)
  • การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ ที่กำหนดไว้
  • ผู้สมัคร (ผู้กู้/ลูกค้า) ตกลงและยอมรับว่า สำหรับสินเชื่อบุคคล (Installment Loan) ผู้กู้มีสิทธิที่จะชำระหนี้คืนก่อนกำหนดได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้กู้จะต้องทำสัญญาผ่อนชำระหรือใช้วงเงินกู้สินเชื่อบุคคล ("วงเงินกู้") อย่างน้อย 24 เดือน นับจากวันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จากธนาคาร หากผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดของวงเงินกู้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 24 เดือน ธนาคารมีสิทธิยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ผู้กู้ได้รับมาตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จากธนาคาร และเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ (ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตรา 28% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเป็นคราวๆ) ("อัตราดอกเบี้ยปกติ") โดยจะคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติดังกล่าวบนต้นเงินกู้ที่ได้รับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิ้น (เสมือนว่าลูกค้าไม่เคยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษมาก่อนเลย) โดยผู้กู้ยินยอมที่จะชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการปรับอัตราพิเศษ เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารฯ ได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด ทั้งนี้ แม้ว่าผู้กู้จะได้ชำระหนี้เงินกู้บางส่วนก่อนกำหนดของงวดใดงวดหนึ่ง ผู้กู้ยังคงมีหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้ตามอัตราและกำหนดชำระของงวดถัดๆ ไปทุกประการ ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดวันผ่อนชำระงวดสุดท้าย ผู้กู้ต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะชำระเงินคืนให้กับธนาคาร
  • ในกรณีที่ลูกค้าชำระไม่ตรงตามระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด หรือชำระคืนในจำนวนที่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารฯ กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล ลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารฯ ประกาศใช้กับผู้สมัครบัญชีวงเงินสินเชื่อบุคคล ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28% ต่อปี (ซึ่งต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเป็นคราวๆ) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวข้างต้น
  • ผู้สมัครยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกวงเงินสินเชื่อบุคคล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารฯ ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านั้น และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
  • การอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารฯ ที่กำหนดไว้ และธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยการแจ้งหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงผู้เดียว
  • ลูกค้าต้องชำระค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาทต่อครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการได้
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595 หรือ www.sc.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์