• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อิออน YOURCASH ลุ้นรถ รับโชคใหญ่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59

  22 พ.ย. 59 14,243
  อิออน YOURCASH ลุ้นรถ รับโชคใหญ่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59
  Your Cash Celebration 2017
  ระยะเวลาโปรโมชั่น :
  1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
  ประเภทบัตรเครดิตที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
  รายละเอียดโปรโมชั่น :
  • รับ 1 สิทธิ์ : ลุ้นรับรถยนต์ Honda Civic 1.8EL  สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเบิกเงินหรือโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคช ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS) โดยสามารถใช้บริการสินเชื่อยัวร์แคชจากการกดเงินจากตู้เอทีเอ็มอิออนตู้เอทีเอ็มจากธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์หรือเบิกเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ โอนเงินให้ผู้รับเงินปลายทางรับที่ไปรษณีย์ไทยหรือบริการโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชระหว่างบัตรสมาชิกยัวร์แคชหรือ
  • รับ 2 สิทธิ์ : ลุ้นรับรถยนต์ Honda Civic 1.8EL  และบัตรของขวัญ Big C สำหรับลูกค้า เมื่อเบิกเงินสดอิออนยัวร์แคชที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี หรือ ธนาคารออมสิน
  เงื่อนไข :
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคชของ เท่านั้น
  • รายละเอียดของรางวัล
   รางวัลรถยนต์ Honda Civic
   - รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรถยนต์ฮอนด้า รุ่น Honda Civic 1.8EL มูลค่า 959,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ เบิกเงินหรือโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชทุกช่องทางตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / เซลส์สลิป
   - พิเศษเมื่อเบิกเงินสดอิออนยัวร์แคชที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงศรี  หรือ ธนาคารออมสิน รับ 2 สิทธิ์
   สิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อใช้บริการสินเชื่อยัวร์แคช ผ่านตู้เอทีเอ็มจากธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงศรี
   - ลุ้นรับบัตรของขวัญบิ๊กซี จำนวน 800 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท
   - 400 รางวัล สำหรับ ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน
   - 400 รางวัล สำหรับ ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงศรี ของรางวัล 801 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,359,000  บาท
  • บริษัทฯ จะจับรางวัล ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 
  • 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News และทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
  • บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรายนั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดจากการจดทะเบียนรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  • บริษัทฯ จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน สิงหาคม 2559
  • ภาพถ่ายของผู้โชคดี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าวหากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ กรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือ www.aeon.co.th
  {1443895,ดูบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท}

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์