• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยผ่อนสบายๆ 3 เดือนแรก

  3 ต.ค. 56 1,881
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ยผ่อนสบายๆ 3 เดือนแรก
  สมัครวันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนแรก 8% ต่อปี
  เดือนที่สอง 9% ต่อปี
  เดือนที่สาม 10% ต่อปี
  เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://personalloan.cimbthaionlinecampaign.com 
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 8% ในเดือนที่ 1, อัตราดอกเบี้ย 9% ในเดือนที่ 2 และอัตราดอกเบี้ย 10% ในเดือนที่ 3 โดยหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
  วงเงิน (บาท) ดอกเบี้ย/ ปี
  (เดือนที่ 1)
  ดอกเบี้ย/ ปี
  (เดือนที่ 2)
  ดอกเบี้ย/ ปี
  (เดือนที่ 3)
  ดอกเบี้ย/ ปี
  (เดือนที่ 4 เป็นต้นไป)
  30.000 - 49,999 27% 27% 27% 27%
  50,000 - 89,999 8% 9% 10% 26%
  90,000 - 199,999 8% 9% 10% 25%
  200,000 - 999,999 8% 9% 10% 23%
  1,000,000 - 1,199,999 8% 9% 10% 20%
  1,200,000 - 1,500,000 8% 9% 10% 18%

  หมายเหตุ: กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา หรือปิดบัญชีภายในปีแรกธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีสำหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ให้เฉพาะสมาชิกที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้าง และคงสภาพบัญชีสมาชิกปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
  • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์