• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นรับ... Gadget สุดล้ำกับอิออน

  11 ก.ย. 56 24,715
  ลุ้นรับ...Gadget สุดล้ำกับอิออน

  ร่วมสนุก รับ 1 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการกับอิออนทุกๆ 1,000 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (Card Purchase)
  • เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน (Cash Advance / Your Cash)
  • ผ่อนชำระสินค้าและบริการกับสินเชื่ออิออน (Hire Purchase / Purpose Loan)
  • ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลกับอิออน (Personal Loan)
  หมายเหตุ : การคำนวณการรับสิทธิ์ จะคำนวณตามยอดรวมที่ใช้บริการอิออน เช่น
  กรณีลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1,800 บาท และขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล 10,000 บาท ลูกค้ารับ 11 สิทธิ์
  กรณีลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1,800 บาท และผ่อนสินค้ายอด 10,200 บาท ลูกค้ารับ 12 สิทธิ์ เป็นต้น
  สถานที่: ณ ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ และสาขาอิออนทั่วประเทศ
  วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  วิธีการที่ 1 ส่ง SMS เพื่อยืนยันเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. พิมพ์ G และตามด้วยหมายเลขบัตรอิออน 16 หลัก หรือเลขที่สัญญาเงินผ่อน/เงินกู้ 12 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
  2. ส่ง SMS ที่เบอร์ 4589123
  หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียน SMS ได้เฉพาะระบบ DTAC, AIS และ TRUE MOVE ที่ไม่ใช่เครือข่ายระบบ 3G เท่านั้น, ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะต้องได้รับข้อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียนตอบกลับจากบริษัทฯ
  วิธีการที่ 2 ลงทะเบียนฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของอิออน www.aeon.co.th
  ลุ้นรับ Gadget หลากหลายโดนใจ เพียงใช้บริการอิออนทุกๆ 1,000 บาท
  • รางวัลที่ 1: คอมพิวเตอร์ iMac มูลค่า 42,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 2: แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Surface Pro มูลค่า 28,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 3: โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone5 มูลค่า 24,550 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 4: โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung S4 มูลค่า 21,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 5: แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Samsung Tab3 10.1 มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 - 31 ตุลาคม 2556
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ชิงรางวัลมีดังนี้
  • ลูกค้าที่ใช้จ่ายหรือเบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ไม่รวมบัตรเครดิตองค์กร) และ/หรือ บัตรอิออน มาสเตอร์การ์ด อิเล็กทรอนิกส์ (ที่เปิดวงเงินบัตรเครดิต) และ/หรือ ลูกค้าที่ใช้บริการกดเงินสินเชื่อยัวร์แคช และ/หรือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินค้าเงินผ่อนทุกประเภท และ/หรือ สินเชื่อเงินกู้ทุกประเภททุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ (โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 4589123 เพื่อยืนยันเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย) ยอดใช้จ่ายจะเริ่มถูกคำนวณ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิชิงรางวัล สำหรับค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
  • ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้นรวม 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,328,400 บาท รายละเอียดมีดังนี้
   - รางวัลที่ 1 คอมพิวเตอร์ iMac มูลค่า 42,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
   - รางวัลที่ 2 แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Surface Pro มูลค่า 28,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
   - รางวัลที่ 3 โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone5 มูลค่า 24,550 บาท จำนวน 10 รางวัล
   รางวัลที่ 4 โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung S4 มูลค่า 21,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
   - รางวัลที่ 5 แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Samsung Tab3 10.1 มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  • บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และ Aeon News และจะทำการแจ้งผลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์
  • ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพในการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, บัตรสมาชิก และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฎว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีรายนั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และจะต้องติดต่อกลับที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
  • บริษัทจะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกดค้า ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ลูกค้าควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการจับรางวัลโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์