• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.97 - 8.97 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 64
  • 52,504
  จุดเด่น
  วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นหลักประกัน สามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย
  จุดเด่น
  :
  วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นหลักประกัน สามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและที่ดินเปล่า โดยหลักประกันจะต้องเป็นการใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่เพื่อการให้เช่า หรือการพาณิชย์
  2. หลักประกันที่อยู่อาศัยและที่ดินเปล่าต้องมีราคารประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.3 ล้านบาท กรณีห้องชุดต้องมีราคาประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท
  3. หลักประกันที่ดินเปล่าให้กู้เฉพาะผู้มีรายได้ประจำและเป็นประเภทเงินกู้เท่านั้น และกำหนดให้ส่วนของที่ดินมีเนื้อที่สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่
  4. หลักประกันจะต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน
  5. หลักประกันต้องเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ต้องอยู่ในสภาพดีและมีการบำรุงรักษาที่ดี
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • รายได้ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป)
  • อายุงาน
  1. กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  • ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหลักประกัน กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส (จดทะเบียน และกรณีไม่จดทะเบียนต้องมีบุตร)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

  เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20,000,000 บาท
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภท รวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท (วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท)
  ระยะเวลากู้
  :
  นานสูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 7.97 - 8.97 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ

  1. วงเงินกู้ (Loan) หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย

  • ตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.97% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (15 ปี) 7.97% ต่อปี

   

  2. วงเงินกู้ (Loan) หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า

  • ตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.97% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (15 ปี) 8.97% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ

  1. วงเงินกู้ (Loan) หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย

  • ตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.97% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (15 ปี) 7.97% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ / เจ้าของกิจการ

  1. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี O/D หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย

  • ตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  อาจมีการเปลี่ยนได้ตามประกาศของธนาคาร
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อย 3,000 บาทต่อราย
  • ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์