ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 9.22 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 65
  • 27,733
  จุดเด่น
  • ไร้กังวล กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
  • สร้างโอกาส กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
  • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
  • กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย)
  จุดเด่น
  :
  • ไร้กังวล กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
  • สร้างโอกาส กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
  • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
  • กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  บุคคลผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
  • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
  • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว


  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (บุคคลที่ทำงานแล้วและต้องการศึกษาต่อ), บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
  2. มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
  4. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

   

  รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

  • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
  • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
  วงเงินกู้
  :
  1. ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง
  2. ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 10 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน ไม่เกิน 9.22 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี/หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  • กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3% ต่อปี
  • กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน    : MRR-0.75% ต่อปี
  • กรณีจำนำเงินฝาก     : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2%

  2. ประเภท Inter/English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  • กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
  • กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน    : MRR-0.75%
  • กรณีจำนำเงินฝาก    : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2%

   

  (MRR=6.22% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  18% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : ขั้นตํ่า 3,500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญากู้ โดยให้เริ่มชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญากู้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์