• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 15 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 64
  • 204,210
  จุดเด่น
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา
  • สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว
  • เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้
  • ใช้จ่ายได้ตามใจ
  • อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา
  • สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว
  • เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้
  • ใช้จ่ายได้ตามใจ
  • อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย
  • อายุผู้สมัคร
  - 20 ปีขึ้นไป
  - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงานของผู้สมัคร
   - ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 

   

  รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 15 - 25 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 20 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย

  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 21% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ดอกเบี้ย 17% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ดอกเบี้ย 16% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน ดอกเบี้ย 15% ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ดอกเบี้ย 19% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน ดอกเบี้ย 17% ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท ดอกเบี้ย 24% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ค่่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดสูงสุดที่ 28% ทั้งนี้เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 28% ต่อปี)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 มี.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์