• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อสวัสดิการ-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.495 - 7.495 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 64
  • 134,168
  จุดเด่น
  สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อสวัสดิการ
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
  2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
  • เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
  • ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน
  3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ, เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
   
  ระยะเวลากู้
  :
  สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ ทุกจำนวน 5.495 - 7.245 %
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 5.495 - 7.245 %
  พนักงานบริษัทเอกชน ทุกจำนวน 5.995 - 7.495 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
   - กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75
   - กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.00
   - กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.75
  • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
   - กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
   - กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.25

   

  MRR=6.245% ต่อปี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  14% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่หน่วยงานในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระในเดือนนั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115, 0-2299-8000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์