• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3 - 4.3 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 65
  • 810
  จุดเด่น

  ดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

  • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
  • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
  • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
  • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์ (นำไปซื้อ หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น), สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า, สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance
  จุดเด่น
  :

  ดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

  • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
  • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
  • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
  • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน

  *สําหรับการซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 กรณีบ้านมือ 1 หรือ บ้านมือ 2 (ยกเว้นกรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น) ที่มีมูลค่าหลักประกัน < 10 ล้านบาท สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สูงสุดไม่เกิน 100% และสามารถขอสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มได้อีก 10% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อรวมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 110%

  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 40 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3 - 4.3 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  ทางเลือกที่ 1 ทำประกัน

  • ปีที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ย 0.56%
  • ปีที่ 2 - 3 รับอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
  • หลังจากนั้น รับอัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.00%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) = 4.27% ต่อปี

   

  ทางเลือกที่ 2 ไม่ทำประกัน

  • เดือนที่ 1 - 9 รับอัตราดอกเบี้ย 0.56% ต่อปี
  • เดือนที่ 10 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.56% ต่อปี
  • ปีที่ 2 - 3 รับอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
  • หลังจากนั้น รับอัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.08%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) = 4.30% ต่อปี

   

  หมายเหตุ : สามารถเลือกผ่อนชำระในอัตราล้านละ 3,000 บาท ต่อเดือน ในช่วงปีที่ 1 ได้

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • กรณีค้างชําระหนี้หนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาทต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • กรณีค้างชําระหนี้มากกว่าหนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • กรณียอดค้างชำระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 2,500 บ./แปลง
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ขึ้นกับปัจจัย เช่น ทุนประกัน, มูลค่าทรัพย์สิน, ระยะเวลา
  • ค่าจดจํานอง 1% ของวงเงินกู้
  • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้าง 400 บาท/ครั้ง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)
  • ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  • การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ *ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
   (การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)**คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)
  • สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค / ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย /ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
  • ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์