• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.125 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 64
  • 42,813
  จุดเด่น
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (FLASH Scholar)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร)
  จุดเด่น
  :
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บุคคลค้ำประกัน
  1. อายุผู้ค้ำ
   - อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
   - กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
   - กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  2. รายได้
   - กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
   - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
  • อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
  • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงานของผู้กู้ 
   - ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  วงเงินกู้
  :
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  วงเงินสินเชื่อ 100 % ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 10.125 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  MLR + 4% 
  MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  200 บาท
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรสัญญากู้เงิน 0.05% ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (สำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/รอบบัญชี
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (สามารถชำระได้ โดยไม่เสียค่าปรับ)
  หมายเหตุ
  :
  วิธีการชำระคืน หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารธนชาต

  วิธีเบิกเงินกู้
  1. ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  2. กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ม.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์