รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อเคหะ พึ่งพิงได้ คลายกังวล ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน 0%

10 พ.ย. 64 284
ระยะเวลา 01 ก.ย. 30 ธ.ค. 64

สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์

สินเชื่อกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)
 • แบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือนแรก ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน
 • ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ + ค่านิติกรรมสัญญา
 • ฟรี ค่าจดจำนอง สูงสุด 50,000 บาทสำหรับ วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น
 • มีประวัติการชำระนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขาย ห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
 
 
อัตราดอกเบี้ย
กรณีไถ่ถอนจำนองและขอกู้เพิ่มเติมกับธนาคารออมสินเพื่ออุปโภคบริโภค (Re-Plus)
 
หมายเหตุ
 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี MOR = 5.995 % ต่อปี (ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์ / บริการอื่น ของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ไก้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่ กำหนดทดแทนได้
 • สำหรับกรณี Re-Finance สามารถกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (LT) ร่วมกับ เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) รวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท โดย วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท
 • *กรณี ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหลักประกัน (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) และลูกค้าต้องสำรอง จ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนภายใน 30 วัน
 • กรณี ผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้อง เสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) และผู้กู้จะต้องชำระค่าจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน
 • ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ เดือนกันยายน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงินงวดผ่อนชำระสำหรับสินเชื่อเคหะ Re-Finance สามารถเลือกผ่อนชำระแบบ "ผ่อนต่ำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง"
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ไถ่ถอน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ