ข่าวการลงทุน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

วันที่ : 27 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,455 คน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน


โอกาสการลงทุนกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท* หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้** อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ A/Stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+/Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว***
ปีที่ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1 - 5 5.00% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี**** + 3.61%)
6 - 25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.86%
26 - 50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.61%
51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.61%
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี***** ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ "BCP"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือโทร. 02-8888888 กด 819
ตัวอย่าง ผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 1.39% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 17 กันยายน 2562) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น
 ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด 5 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 4.56% ต่อปี 3.39% ต่อปี 2.71% ต่อปี 2.01% ต่อปี
หมายเหตุ : หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น
อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2557-2562 (18 กันยายน 2557 - 17 กันยายน 2562) อยู่ระหว่าง 1.34% - 3.05% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
คำเตือน
  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ
  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
*ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกบริษัท
**สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่
(1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5
(2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน
(3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
(4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
***ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
(1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ
(2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และ
(3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน โดยมีค่าตอบแทน
****อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.39%
*****ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือโทร. 0-2888-8888 กด 819

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา