ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

วันที่ : 31 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,207 คน
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้")
หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 20,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้") ซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN) โครงการหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ระยะเวลาในการจองซื้อ
 • ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ : วันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป : วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป
วันเสนอขาย
 • ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ : วันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป : วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้หรือในวันใดๆ ภายหลังจากนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "AA+(thai)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา