ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,624 คน
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AA+(tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หุ้นกู้อายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่
14 - 16 ส.ค. 62 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
(เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503)
19 - 21 ส.ค. 62 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ผู้เยาว์
ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ "GC"
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา