ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562

วันที่ : 25 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 4,131 คน
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") มีอายุ 2 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 - 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") มีอายุ 3 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 - 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") มีอายุ 5 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 - 5.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ย 3.70 - 3.80% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ย 4.00 - 4.15% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อัตราดอกเบี้ย 5.00 - 5.15% ต่อปี
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") มีอายุ 2 ปี
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") มีอายุ 3 ปี 3 เดือน
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") มีอายุ 5 ปี 3 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา