ข่าวการลงทุน

เริ่มต้นปี กับกองทุนดีๆ KDLTF กองทุนปันผลสูงสุด ของกสิกรไทย และกองทุนยอดนิยมสูงสุด KEQRMF

วันที่ : 8 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,394 คน
เริ่มต้นปี กับกองทุนดีๆ KDLTF กองทุนปันผลสูงสุด ของกสิกรไทย และกองทุนยอดนิยมสูงสุด KEQRMF


LTF  
มีนโยบายปันผล ไม่มีนโยบายปันผล
K70LTF KMVLTF
KDLTF KS50LTF
KGLTF KEQLTF
K20SLTF KMSLTF
ลงทุนในหุ้นไทย ลงทุนในหุ้นไทย
ความเสี่ยง 6 ความเสี่ยง 6
RMF
KGBRMF
ลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ
ความเสี่ยง 3
KBLRMF
KGARMF
ลงทุนผสมทั้งในหุ้นและตราสารหนี้
ความเสี่ยง 5
KFLRMF
KS50RMF
KTHAICGRMF
KEQRMF
KMSRMF
ลงทุนในหุ้นไทย
ความเสี่ยง 6
KJPRMF
KEURMF
KGHRMF
KGIFRMF
ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
ความเสี่ยง 6
KSFRMF
KFIRMF
ลงทุนในตราสารหนี้
ความเสี่ยง 4
KGDRMF
ลงทุนในทองคำ
ความเสี่ยง 8
ข้อมูลปันผลตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน เป็นเงิน 8.22 บาทต่อหน่วย สูงสุดเมื่อเทียบกับ LTF อื่นๆ ของกสิกรไทย ยอดซื้อสูงสุดในกลุ่ม RMF Equity Large Cap ของกสิกรไทย/ที่มา บลจ.กสิกรไทย ข้อมูล ณ 27 ธ.ค. 61
  • KS50RMF, KS50LTF, KEQLTF ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และ KGHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก (ที่มา บลจ.กสิกรไทย ณ 30 ต.ค. 61)
  • KGDRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
  • KGIFRMF, KGHRMF, KEURMF, KJPRMF และ KGARMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%
  • KEQRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • กองทุนอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน ทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนอาจพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2673-3888

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา