ข่าวการลงทุน

พิเศษ!! รับ LHMM สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนในกองทุน LTF-RMF ถึง 28 ธ.ค. 61 จาก LH Fund

วันที่ : 1 ต.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 873 คน
พิเศษ!! รับ LHMM สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนในกองทุน LTF-RMF ถึง 28 ธ.ค. 61 จาก LH Fund


ออมและลงทุนไว้ "อะไรๆ...ก็จะได้" ลงทุนวันนี้และทุกๆ ปีกับเรา เพื่อโอกาสดีๆ ในอนาคต
พิเศษ!! รับ LHMM สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนในกองทุน LTF-RMF ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 61 (รับหน่วยลงทุน LHMM ในอัตรา 0.2% ของเงินลงทุน)

เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ที่บริหารโดย LHFund และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 61 เท่านั้น
  • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 62 โดย LHFund จะทำการจ่ายของสมนาคุณให้ในอัตรา 0.20% ของยอดการลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุ่ม LTF และ RMF สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62
  • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดลงทุนรวมรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF จาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของ LHFund และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund ไปยัง บลจ.อื่นๆ โดย บลจ.จะใช้วิธีคำนวนแบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนด
  • หากผู้ลงทุนมีมากกว่า 1 บัญชี LHFund จะคำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
  • กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในระดับ 2 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)
  • บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือคำตัดสินของ LHFund เป็นสิ้นสุด
*ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ LHFund หรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2286-3484

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา