ข่าวการลงทุน

วางหมากการลงทุน ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับกองทุน มั่ง มี ศรี สุข ของ KTAM

วันที่ : 26 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 775 คน
วางหมากการลงทุน ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับกองทุน มั่ง มี ศรี สุข ของ KTAM


กองทุน มั่ง มี ศรี สุข วางหมากการลงทุน ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
  • ลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้เป็นอย่างไร?
  • เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
  • ลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
กองทุนนี้เหมาะกับใคร?
  • นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และต้องการได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว
  • นักลงทุนที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาด และไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อยๆ
  • นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว
ศึกษารายละเอียดหรือขอหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา