ข่าวการลงทุน

รับ Cashback 0.2% สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนผ่าน K-Saving Plan ถึง 30 มิ.ย. 60

วันที่ : 20 มิ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 879 คน
รับ Cashback 0.2% สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนผ่าน K-Saving Plan ถึง 30 มิ.ย. 60


เลือกลงทุนสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยการลงทุน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
"K-Saving Plan" บริการลงทุนรายงวดกองทุนรวมกสิกรไทย
รับ Cashback 0.2% สูงสุด 2,000 บาท เมื่อลงทุนผ่าน K-Saving Plan ตามเงื่อนไข
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีแบบเปิดเผยชื่อ ที่ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน K-Saving Plan เป็นครั้งแรกในแต่ละกลุ่มกองทุน ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60 และมีการหักบัญชีผ่าน K-Saving Plan ครั้งแรกสำเร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 60
  • ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน K-Saving Plan เป็นครั้งแรกในแต่ละกลุ่มกองทุน หมายถึง ผู้ลงทุนต้องไม่เคยลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการของแต่ละกลุ่มกองทุนนั้นๆ  ผ่าน K-Saving Plan มาก่อน (กลุ่มกองทุนในรายการส่งเสริมการขายนี้มี 3 กลุ่มกองทุน ได้แก่ กลุ่มกองทุน K-PLAN, กลุ่มกองทุน LTF และกลุ่มกองทุน RMF) หรือ หากเคยลงทุนผ่าน K-Saving Plan มาก่อน ต้องมีการยกเลิกในทุกกรณีก่อนวันที่ 1 ม.ค. 60 และสมัครเพื่อลงทุนผ่าน K-Saving Plan ใหม่ ในระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
  • การหักบัญชีผ่าน K-Saving Plan หมายถึง การลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต
  • ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน K-Saving Plan เป็นครั้งแรกในแต่ละกลุ่มกองทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ได้เพียง 1 กองทุน กรณีที่มีการลงทุนมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะพิจารณาเลือกกองทุนจากยอดลงทุนรายเดือนที่มากกว่า เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องมีการลงทุนผ่าน K-Saving Plan เป็นครั้งแรก ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น จึงจะสามารถนำยอดลงทุนสุทธิในช่องทางอื่นมารวมคำนวณเพื่อรับเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทมอบสิทธิประโยชน์เป็นเงินคืน 0.2% บนยอดเงินลงทุนผ่าน K-Saving Plan ที่หักบัญชีได้ครั้งแรก และยอดลงทุนสุทธิในช่องทางอื่นในกลุ่มกองทุนเดียวกัน (ยอดลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายหักด้วยยอดขายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายทุกกรณี ยกเว้นยอดขายคืนของกองทุน LTF/RMF ที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดเงินคืนของทุกๆ กลุ่มกองทุนแล้วจะต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อท่าน
  • หากกลุ่มกองทุนใดที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีผ่าน K-Saving Plan ตามที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการผ่าน K-Saving Plan ได้เป็นครั้งแรกภายในวันที่ 31 ก.ค. 60 ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าการลงทุนในกลุ่มกองทุนนั้น ผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เงินลงทุนเฉพาะในกลุ่มกองทุนที่ผิดเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้งจำนวน
  • บริษัทจะโอนเงินคืนภายในวันที่ 31 ส.ค. 60 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน และรายการส่งเสริมการขายนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุดเมื่อได้โอนเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ บนยอดลงทุนจำนวนเดียวกันนั้นอีก
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุน หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2673-3888

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา