ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 15 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 9,532 คน
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560" ไม่มีกำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.0 ต่อปี จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 1 มีนาคม 2560 ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ
   

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
วันเสนอขาย
 • วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
  และวันที่ 1 มีนาคม 2560
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 2.83 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้
 • วันครบกำหนด 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 2 มีนาคม 2565 หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งภายหลังจากวันดังกล่าว
 • ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน
 • ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่าที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับได้ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าว หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
 • ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน และตัวแทนคำนวณอัตราดอกเบี้ยแทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  "A-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา