ข่าวการลงทุน

หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 19 ธ.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด : 6,115 คน
หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560


บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" มีกำหนดอายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 - 4.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายหุ้นกู้ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560 ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2285-1555
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1000
 • เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2560
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 - 4.00 ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2285-1555
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1000
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าว-โปรโมชั่นการลงทุนล่าสุด

สินเชื่อ Citibank
Download Application เช็คราคา Download Application เช็คราคา